สพม.35 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการยกระดับพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เยาวชนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต โดยพัฒนาประสิทธิภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 90 คน จากโรงเรียน 45 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน วิทยากรให้ความรู้ นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะผู้บริหาร ครู จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นรูปธรรม และนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!