ม.นอร์ท จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 10 พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เรียน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร องค์ปาฐก ; อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรทั้ง 7 แห่ง ที่ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 และสวัสดี คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ ตลอดจน นักศึกษา และผู้สนใจทุกคน

ทั้งนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษยิ่ง เนื่องจากตรงกับการสถาปนาสถาบัน ครอบรอบ ปีที่ 20  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ว่าด้วยกรอบ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” แม้ว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  จึงจำเป็นต้องงดการประชุมรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และร่วมสนับสนุนโครงการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่คุ้นเคยกันดีในนาม ศบค. ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ทำหน้าที่โฆษก  ด้วยการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ นั่นเอง

นอกจากนี้ ที่ได้รับทราบจากการรายงาน ทุกท่านคงประจักษ์เช่นกันว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของภาคสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก จึงขับเคลื่อนการประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหารและกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยนั้น ผลงานวิจัยดังกล่าวจะสามารถช่วยตอบปัญหา และความท้าทายที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้
สถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!