ผอ.รร.แม่แตง พร้อมคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 -22 พ.ค. 2563 ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นในการติดตามการเรียนการสอนทางไกล On-Air Online ในช่วงระยะวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563 ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ
1.ระบบสัญญาณผ่านทางดาวเทียมไม่สามารถรับชมได้
2.อุปกรณ์ในการเรียนไม่พร้อม
3.ตัวนักเรียนไม่พร้อมเพราะต้องทำงานและไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน
4.ครูผู้สอนต้นทางสอนเร็ว ไม่เข้าใจเมื่อมีปัญหาในเนื้อหาการเรียนไม่รู้จะถามคุณครูยังไง 5.นักเรียนอยากกลับไปเรียนกับครูในโรงเรียนมากกว่า

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แตง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!