อ.สอง ยังเข้ม! ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวานนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายกิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ อ.สอง จ.แพร่ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ โดยออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อปพร. ที่ร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองประจำตำบลในแต่ละตำบล จำนวน 8 จุดตรวจ ได้มอบหมายให้ สมาชิก อส.อ.สองที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง เจ้าหน้าที่ สสอ.สอง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการ การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ณ จุดตรวจนางฟ้า ต.ทุ่งน้าว อ.สอง

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป เพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตามประกาศ ฯ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปในเขตท้องที่ อ.สอง เป็นปกติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!