ร.ร.เชียงดาววิทยาคม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูและนักเรียน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.01 และมีนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน ร้อยละ 28.99 เนื่องจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ยังมีนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และยังมีนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน จึงไม่มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ และยังมีนักเรียนที่ต้องทำงานหรือช่วยกิจการที่บ้าน ทำให้ไม่สามารถเช็คชื่อตามเวลาเรียนของโรงเรียนได้

ทั้งนี้คณะครูออกติดตามการแก้ปัญหานักเรียน ที่เข้าไม่ถึงการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมกับมอบหนังสือเรียนและใบงานให้นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!