สขจ.ชม.เข้มงวดมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อย่างเข้มงวด

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อย่างเข้มงวด ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing และมีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง

รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร (ต.8 คค) และสแกน QR code ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อทำความสะอาดด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!