โรงเรียนสองแคววิทยาคม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29พฤษภาคม 2563 ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะครูจากสถานศึกษาพื้นที่ 15 หน่วยงาน 15 สถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด  และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึงการมอบหมายภารกิจและชี้แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!