ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สว. บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

“ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม” (สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานสอนไว้)
“ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน อย่างน้อยที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้เวลานี้ คือ ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์โคโรนาไวรัสระบาด, เป็นหูเป็นตาในยามที่ธุรกิจกลับมาแล้ว ภายใต้แนวคิดความปรกติใหม่ ต้องไม่ให้เกิดการแพร่เชื้ออีกครั้ง กล่าวคือ เป็นแบบอย่างในการรักษากฎระเบียบของสังคม และช่วยกันบอกกล่าวให้ทุกคนระมัดระวังตัว ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ต่อสถานการณ์”


บ่ายวันที่ (28 พ.ค. 63) เวลา 13.00 น. กระทรวงคมนาคม เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, รองประธานคณะทำงานด้านการสร้างโอกาส ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับอำนวยการหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานนอกสังกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร #นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม# รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!