การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง โดย นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบตัวชี้วัดสำหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!