พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ปีนี้ จัด 11 มิ.ย. 63 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วม

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 29 พ.ค. 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ หรือ พิธีสืบชะตาเมืองจัดในช่วงเดือน 9 เหนือของทุกปี ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่และแสดงถึงคามกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งทุกปีทำการประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 4 ประตู 1 ข่วง ซึ่งตั้งภายในบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูแสนปรุง(ประตูสวนปรุง) หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกฯเผยว่าสำหรับ พิธีทำบุญเมือง(สืบชะตาเมือง)ในปี 2563 นี้ เนื่องจากยังอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน 2563 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำเดือน9เหนือ แต่จะประกอบพิธีเพียงจุดเดียวคือข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์โดยนิมนต์พระสงฆ์มหาเถระจำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนองค์กรอื่นมาร่วมจำนวน50ท่านเท่านั้น โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเริ่มเวลา 09.09 น. และปีนี้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!