ศป.บส.ชน. เร่งเข้าช่วยเหลือชาวม้ง ดอยตับเต่า จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จัดชุดกิจการพลเรือน เดินเท้าเข้าช่วยเหลือชาวม้ง ที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่บ้านราษฎร์รักษา ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นที่ตามแนวชายแดน เละพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยากลำบาก ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาล และในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้การขายผลผลิตทางการเกษตรสามารถทำได้ยาก พ่อค้าคนกลางไม่เข้ามารับซื้อ เนื่องจากเส้นทางยากลำบากทำให้ไม่คุ้มค่าขนส่งและผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประกอบกับชาวบ้านมีฐานะยากจนหาเช้ากินคำ่เป็นทุนเดิมปยู่แล้ว ส่งผลให้ความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้น ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จึงเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ , ผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้พิการ รวมถึงผู้ยากไร้ และวางแผนเข้าทำการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!