ทีมงานภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดน่าน วางแผนงานจัดกิจกรรมคลังอาหารปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ถ้าหากเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 ต่อไปอีก

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานการวางแผนงานจัดกิจกรรมภาคีกัลยาณมิตรพิชิตเครดิตน่าน โดยมีภาคี ฯกัลยาณมิตร พิชิตโควิดน่านเข้าร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน อำนวยการประสานการปฏิบัติ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กรมทหารพรานที่ 33 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จิตอาสา 904 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ในการดำเนินการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019

ในที่ประชุมมีแผนการดำเนินงาน ที่จะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับการบริจาคนำแจกจ่ายให้กับราษฎรที่รับผลกระทบภาวะวิกฤตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนการจัดทำแปลงผักจำนวน 19 แปลงเพื่อกิจกรรมคลังอาหาร ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้รองรับภาวะวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ร่มไผ่ เช่นให้มีความสอดคล้องกับวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวนารามแปลว่าวัดสวนไผ่ ได้น้อมนำแนวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทาง ของเป้าหมายจัดทำโครงการอาหารในรูปแบบของคลังอาหารจากผักสวนครัวดังคำว่ามีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดตาย

โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ว่างใจกลางเมืองบริเวณด้านหลังของสำนักงาน วัดมิ่งเมือง สามารถจัดทำได้ทั้งหมด 19 แปลง โดยรูปแบบของแต่ละแปลงนั้นจะเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้สอดคล้องกับแนวทางกิจกรรม ที่ตั้งเป้าไว้ว่ากิจกรรมแรกคือคนละไม้คนละมือคนละมื้อคนละวัต เรียกว่าเมนูวัด จำนวน 15 อำเภอ และประการที่สองเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจให้คนน่าน นั่นคือเมนูบ้านจัดดำเนินการจากแปลงผักสวนครัวให้เป็นอาหารแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดมิ่งเมืองเป็นเบื้องต้น หลังจากนั้นก็จะขยายไปยังชุมชนให้ร่วมกันสร้างทางอาหารเพื่อรองรับภาวะขาดแคลนหากเกิดภาวะวิกฤตด้าน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่สิ้นสุดเราจะได้มีคลังอาหารสำรอง นั่นคือความเป็นภาคีภาคพื้นเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่หรืออาชีพดั้งเดิมของ ประชาชนในจังหวัดน่าน

ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินกิจกรรมแรกคือการสร้างอีก 1 พลังน้ำใจและมิตรภาพของคนน่านแผ่ขยายไปยังผู้รับผลกระทบจนครบทั้ง 15 อำเภอ เพื่อสร้างอีก 1 พลังน้ำใจและมิตรภาพของคนน่านนำไปสู่ผู้รับผลกระทบและให้มีกำลังใจในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายเข้าสู่จังหวัดน่านตลอดไป

โดยที่ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน ได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมมาแล้ว จำนวน 25 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น

2 กิจกรรม คือ 1 “คนละไม้คนละมือ คนละมื้อคนละวัด” หรือ “เมนูวัด” 15 อำเภอ 86 วัด/ที่พักสงฆ์ จำนวนเงิน 183000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ไม่รวมเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัส COVID-19) 2″ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันใจให้คนน่าน” หรือ “มนูบ้าน” 15 อำเภอ 206 ราย จำนวนเงิน 412000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)(ไม่รวมเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัส COVID-19) หมายเหตุ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,5000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!