ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่หลังโควิด-19) ก้าวไปพร้อม พม.เราไม่ทิ้งกัน

นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก” ทั้งเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Convention ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!