สพม.35 เดินหน้าสร้างความเข้าใจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้าเตรียมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสังกัด สร้างความรับรู้รับทราบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำกระบวนการประเมิน ITA ไปปรับใช้ในสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคุณอรทัย พิบูลอาลักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น