เหรียญทองร้อยล้าน สุดยอดเหรียญอันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทอง

“เหรียญทองร้อยล้าน” ลักษณะทรงกลม ขนาด ๓.๒ เซนติเมตร
วัตถุประสงค์ : เมตตาแจกเท่านั้น ในงานทำบุญ ๑๐๐ วัน ไม่มีจอง ไม่มีเช่าบูชา


“ทรงคุณค่า โลกรับรู้ หลวงปู่ทอง” เป็นวรรคทองที่จารึกบนหน้ากล่อง “เหรียญทองร้อยล้าน” การสร้างเหรียญรุ่นนี้ แต่เดิมผู้สร้างตั้งใจจะสร้างเพื่อเป็นที่ระฦกในมงคลสมัยที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่เจริญอายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ หากแต่เกิดเหตุอันเป็นที่น่าเศร้าที่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานแดนทิพย์แดนธรรม จึงเร่งจัดสร้างเพื่อมอบเป็นวัตถุมงคลเครื่องระลึกถึงบุญญาภินิหาริย์และบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในโอกาสทำบุญสตมวาร ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓


ด้านหน้า เป็น รูปปั้นนูนต่ำครึ่งองค์ของพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) หันข้าง จารึกราชทินนาม “พระพรหมมงคล ทอง สิริมงฺคโล”

ด้านหลัง มี ๒ แบบ มีลักษณะที่ตรงกันทั้ง ๒ แบบ คือ ใจกลางเป็นอักษรมงคลนามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ “ทอง” ล้อมรอบด้วยดอกบัวบานหมายถึง “ปัญญาญาณแห่งพระอริยเจ้า” จารึกอักขระล้านนาคาถา ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก มีอานุภาพขจัดภัยร้ายทั้งปวง ขจัดอุปสรรคที่เปรียบได้กับมารผจญและป้องกันสิ่งไม่ดีอุปัทวะอันตรายทั้งปวง จารึกคาถานี้ว่า “…โอมมหาปะฐะวีพะละสุนทะรี สัพพัญญูโพธิมัณฑะลัง อะลังไขยยังมาระเสนัง ไชโยไชยันติสิทธิกัมมังประสิทธิเม…”

ด้านหลัง (ล่าง) แบบที่ ๑ (จำนวน ๙๑๑ เหรียญ) จารึกว่า “๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งร้อยล้านบาท)” มีจำนวน ๕ เนื้อโลหะ ด้วยความจำเป็นบางประการจึงยกเลิกปั้มบล็อกหลังแบบที่ ๑ ไป คือ
๑. เนื้อเงิน จำนวน ๑๑ เหรียญ
๒. เนื้ออัลปาก้า จำนวน ๒๐๐ เหรียญ
๓. เนื้อทองแดงซาติน จำนวน ๒๐๐ เหรียญ
๔. เนื้อตะกั่ว จำนวน ๒๐๐ เหรียญ
๕. เนื้อทองชมพู จำนวน ๓๐๐ เหรียญ

ด้านหลัง (ล่าง) แบบที่ ๒ (จำนวน ๕,๗๓๘ เหรียญ) จารึกสมณศักดิ์สูงสุดในฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับการถวายจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ว่า “อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ” พร้อมชื่อรุ่นว่า “ทองร้อยล้าน”

โค้ด มี ๒ จุด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
โค้ดด้านหน้า เป็นลายมือพระเดชพระคุณหลวงปู่คำว่า “ทอง” ประทับบนสังฆาฏิ จารึกทุกเหรียญ
โค้ดด้านหลังแบบที่ ๑ (จำนวน ๙๑๑ เหรียญ) ยิงเลเซอร์ในวงโค้งอักษรไขว้ “THONG” ต่อด้วยรันนัมเบอร์เป็นเลขไทย
โค้ดด้านหลังแบบที่ ๒ (จำนวน ๕,๗๓๘ เหรียญ) ยิงเลเซอร์ในวงโค้งอักษรไขว้ “THONG” ต่อด้วยรันนัมเบอร์เป็นเลขอารบิค

บล็อกหลังแบบที่ ๒ (อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ : ทองร้อยล้าน) มีจำนวนการสร้างด้วยโลหะ ๙ ชนิด ดังนี้
๑. เนื้อทองคำ จำนวน ๙ เหรียญ
๒. เนื้อเงิน ลงยาสีแดง หน้ากากทองคำ จำนวน ๕ เหรียญ
๓. เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ จำนวน ๒๔ เหรียญ
๔. เนื้อเงิน บริสุทธิ์ จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
(ตามชื่อรุ่นทองร้อยล้าน)
๕. เนื้อทองแดงซาติน จำนวน ๑,๖๐๐ เหรียญ
๖. เนื้ออัลปาก้า จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
๗. เนื้อตะกั่ว จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
๘. เนื้อสัตตะโลหะ จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ
๙. เนื้อทองชมพู จำนวน ๒,๐๐๐ เหรียญ

ทั้งนี้ หลังจากจัดสร้างแล้วเสร็จ ได้นำไปถวายพระวิปัสสนาจารย์ พระภาวนาจารย์ได้เมตตาอธิษฐานจิต ก่อนมอบเป็นวัตถุมงคลอันล้ำค่า เพื่อรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ดังนี้
๑. พระเทพมงคลโมลี (หลวงปู่บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) ตนบุญวัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๒. พระครูภาวนาภิรัต วิ. (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) ตนบุญวัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๓. พระครูบาเจ้ากฤษดา สุเมโธ ตนบุญวัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
๔. พระครูปลัดนันทวัฒน์ ธีรธมฺโม (พระอาจารย์พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒๙ ตนบุญวัดป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถือได้ว่า เหรียญทองร้อยล้าน เป็นวัตถุมงคลอันล้ำค่ายิ่ง เป็นเครื่องระลึกถึงบุญศีลธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่สร้างขึ้นในโอกาสพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เป็นอีกเหรียญสำคัญของหลวงปู่ทอง ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกล ต่างได้รับมอบเป็นเจ้าของ ต่างเสาะแสวงหาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เป็น ๑ ในเหรียญอันทรงคุณค่ายิ่งของนักบุญอีกรูปหนึ่งของล้านนา ที่ได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานไปเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฟ้าแห่ง ล้านนา เอกานัก
หลับตาพัก ก็ไม่ลง พะวงจิต
พร่ำแต่สวด วอนพุทธะ พระปริตร
สืบชีวิต หลวงปู่ ให้อยู่นาน

แต่ไตรลักษณ์ ปรากฏเด่น อยู่เช่นนั้น
สุดจะกลั้น ข่มพะวง ปลงสังขาร
เก้าสิบเจ็ด ขวบปี ที่ยาวนาน
ท่านสืบสาน ปฏิบัติธรรม พระสัมมา

สร้างวัตถุ ระบุธรรม นำมวลศิษย์
เข้าใกล้ชิด และประกาศ พระศาสนา
ยกพระธาตุ ยอพระธรรม นำประชา
“ทรงคุณค่า โลกรับรู้ หลวงปู่ทอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!