รมช.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา “ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์วิทย์ฯ ศึกษาข้อมูลด้านการเรียนรู้ เตรียมสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์องค์ความรู้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านการพลังงาน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการศึกษา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในส่วนงานการศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทางคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าติดตามเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งทางศูนย์วิทย์ฯ ได้มีการนำนวัตกรรมและทักษะทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมนำถ่ายทอดลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย ในการนี้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมกับร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ

โดยพบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ การทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกมิติ เฉพาะอย่างยิ่งกับการวางแนวคิดพัฒนา ด้วยการปรับปรุงแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ตามนโยบาย กศน. WOW มาช่วยเป็นแรงหนุนพัฒนาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดสร้าง “เมืองยาง” ที่ได้รับการสนับสนุนยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ในเหมืองแร่ นำมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้เมืองยาง, ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โลกวิทยาศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ ไดโนแลนด์, ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, กล้องดูดาว พร้อมกับมีวิทยากรเคลื่อนที่ประจำหน่วย มีรถจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเคลื่อนที่ รถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่สร้างศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม แก่คนทุกเพศทุกวัย

และที่สำคัญ คือ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปางแห่งนี้ ได้มีการจัดสร้างฐานการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการถาวร “พลังงานเพื่อชีวิต” โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง จัดสร้างฐานเรียนรู้นำเสนอนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น กังหันลม กังหันน้ำ พร้อมกับเป็นฐานความรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ พลังงานถ่าน และเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาพลังงานจากชีวมวล ซึ่งล้วนเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการศึกษาหาข้อมูล เพื่อต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์วิทย์ฯ แห่งนี้ ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาที่หลากหลาย มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง มีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการพลังงาน ที่สามารถจะนำมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตพลังงานสะอาดใช้เอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านการพลังงานให้กับประเทศชาติได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!