ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยประกาศเจตจำนงสุจริต 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาล้านนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มอบธงเขตพื้นที่สุจริตให้แก่ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และมอบป้ายเขตสุจริตให้ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต “คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล” ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!