การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจและประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการตรวจและประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ณ บริเวณลานหน้าโรงเก็บฝูง ๔๑๑ ฯ และร่วมตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ณ บริเวณลานหน้าท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรี หรือ ราชวัลลภเริงระบำ เป็นการฝึกตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารทุกหน่วย ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทหารที่เข้ารับการฝึกจะต้องมีภาวะของผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยการปฏิบัติจะต้องฝึกตามจังหวะของดนตรี ตามแบบฝึกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในการถวายงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ และในการฝึกนั้นทหารทุกคนจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่รุกรบ และมีลักษณะท่าทางที่องอาจเข้มแข็ง ส่วนลักษณะท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจเข็มแข็ง และรุกรบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นการแสดงภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความพร้อมเพรียง สง่า สวยงามและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร และสำหรับการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ได้ร่วมเข้าแข่งขันเพื่อเตรียมคัดเลือก หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศที่ดีที่สุดร่วมแข่งขันในระดับเหล่าทัพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!