ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและต้นทุนต่ำสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ให้แก่บุคคลทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายพันธุ์พืชปลอดโรคเชิงพาณิชย์ด้วยต้นทุนต่ำ ขั้นตอนปฏิบัติการไม่ยุ่งยาก และมีประสิทธิภาพดี

ในการอบรมได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก มีนายสรัชพล อ่ำพิพัฒน์ และนางสาวจิตราภรณ์ คันธพนิด เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยจัดการอบรมในลักษณะภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ การบรรยายเรื่องหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การเพาะเลี้ยงเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนตาข้าง การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปล่อยฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!