PEA จัดทำโครงการ “PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าใหัโรงพยาบาลทั่วประเทศระยะที่ 2 ในพื้นที่ PEA แม่สาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีนายรัฐนันท์ ริยะวารี รองผู้จัดการการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงาน ดำเนินการโครงการ “PEA สู้ภัยโควิด-19 ระยะทึ่ 2 ” ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน ส่องกล้องตรวจความร้อนจุดต่อในระบบ ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน และ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดความพร้อม ความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่ม PEA ให้กับทั้ง 2 โรงพยาบาล แห่งละ 420 ขวด อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น