สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมและบรรยายพิเศษ สถานพินิจฯ อ.บางพลี

บ่ายวันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เยี่ยมเยือน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บ่ายวันนี้ ก่อนเราจะพูดกันในเรื่องต่าง ๆ และการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานตามที่เคยถือปฏิบัติ ครูขอพูดเรื่อง ซึ่งเป็นความอ่อนแอของสังคมปัจจุบันเป็นอันดับแรก ที่ช่างมีความแตกต่างจากอดีตกาลอันมีความงดงามของบ้านเมืองไทย ครูอยากให้พี่น้องเพื่อนข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อันถือเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน ที่ถือเป็นหัวใจของหลักศีลธรรมจรรยา สังคมจะเจริญหรือตกอับอยู่ที่สิ่งนี้โดยแท้ พฤติกรรมอันแสดงถึงความเป็นคน ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่คนหรืออมนุษย์ เพราะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางจำพวก ก็ยังคิดเป็น มีความสำนึกได้อย่างอัศจรรย์ มีความกตัญญู

ลูกหลานต้องช่วยกันขยายผลความรู้ความเข้าใจต่อไปด้วยว่า คุณลักษณะของบุคคลในทางบวกและคุณธรรมจริยธรรม ย่อมถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธงชัยนำหน้าสู่ความสุขและความสำเร็จ ครูเคยได้รับเชิญให้ไปเปิด “งานสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่นี่เป็นอาทิ คือของจริงของแท้ คือเรื่องความซื่อตรง เรื่องของความมีปัญญา มีความเมตตากรุณา ความจริงใจ เพียบพร้อมด้วยความประพฤติอันเป็นแบบอย่างแห่งความดีและเสียสละ

ลูกหลานต้องคบคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจแก่กัน จงรังเกียจคนทุจริตคดโกง คนลักขโมย คนข่มเหงรังแกผู้อื่น วางอำนาจบาตรใหญ่ เพราะการกระทำเช่นว่านี้ ไม่ใช่ความผิด แต่เป็นความชั่วที่ครูอาจารย์สอนสั่งเรามา ทุกคน อย่าไปฝืน ดื้อรั้นต่อคำสอนของท่านซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอจงเกิดความตระหนักโดยตลอดไปว่า ชีวิตของคนดีมีความยั่งยืนได้นั้น ความซื่อตรง ความเพียร ความรู้จักกาละเทศะว่าสิ่งใดควรมิควร เมื่อลูกหลานเติบใหญ่ กระทั่งเจริญด้วยวัยอันเป็นกฎธรรมชาติ ทุกคนย่อมจะประสบแต่ความสุข และความดี มีความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติบ้านเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!