สพป.แพร่ เขต 2 ห่วงใยนักเรียน! สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นวันเปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2563 หลังจากที่ได้ทดลองเรียนมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด-19

โดยในวันนี้ 30 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) อ.ลอง จ.แพร่ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับตัวแทนของแต่ละโรงเรียน จำนวน 125 โรงเรียนมารับ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 50 ชิ้น เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 500 ม.ล. 1 ขวด แอลกอฮอลล์ ขนาด 450 ม.ล. จำนวน 1 ขวด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว สพป.แพร่ เขต 2 จัดสรรให้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น

การเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สพป.แพร่ เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตามที่องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี ได้เสนอกรอบแนวทาง 6 มิติ เชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน

โดย 6 มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาประกอบด้วย
1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าสถานศึกษา
2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!