การประชุมการขับเคลื่อน งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางงบประมาณอุดหนุน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

โดยมี นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 10 หมู่บ้าน ประธานศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 25 ราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางฯ

ในการประชุมได้หารือและกำหนดแนวทางการการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ C ให้เป็น B หรือ A จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยสะเก็ด พร้าว ดอยหล่อ แม่ริม และอำเภอแม่อาย
2. พัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์ศึกษาดูงานระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง (บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!