โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียนแบบ New Normal

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ และทดลองเรียน แบบ New Normal เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid–19 โดยได้ทำการซักซ้อมแนวปฏิบัติให้แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและปฐมวัย

เริ่มตั้งแต่การกำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จุดให้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียน และห้องรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง การให้บริการอาหารกลางวันโดยใช้ชุดอุปกรณ์ส่วนตัว การจัดกิจกรรมแบบคู่ขนานควบคู่กับการเรียนผ่าน Line Group ในบางรายวิชา รวมถึงการกำหนดจุดพักคอย และเส้นทางจราจรในการรับ – ส่งนักเรียน

ในการนี้ รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ดูแลนักเรียนตามมาตรการป้องกัน Covid–19 อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด ซึ่งจะมีการเปิดภาคเรียน 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!