ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งการเปิดสัญญาณไฟจราจร ทางเข้าศูนย์แม่ริม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ขยายพื้นที่จัดการศึกษาและการบริหารงาน ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม (สะลวง–ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งได้เข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนและอาคารสำนักงาน โดยใช้เส้นทางถนนโชตนา (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107)

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และสถานีตำรวจภูธรแม่ริม เพื่อขอเปิดสัญญาณไฟจราจร ถนนโชตนา (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107) บริเวณทางเข้า–ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม โดยจะทำการเปิดสัญญาณไฟจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 07.30–08.30 น. ช่วงกลางวัน เวลา 11.30–12.30 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-17.00 น.

ดังนั้นในระยะแรกที่เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รวมถึงเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากรถที่สัญจรผ่านไปมาใช้ความเร็วค่อนข้างสูง และยังไม่คุ้นเคยกับสัญญาณไฟจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!