ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

โดยมี นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน, นายสโรช รัตนมาศ ว้ฒนธรรมจังหวัดน่าน, นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน, นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน, นายกิตติพงศ์ กาลัง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน, นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน, นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน, นายสุเทพ วงศ์วิเศษ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดน่าน, และนางสาวณัฐสิมา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!