ศป.บส.ชน. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ระดมความคิดทุกภาคส่วน

ศป.บส.ชน. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ระดมความคิดทุกภาคส่วน จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน หวังเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

– เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ ผู้นำชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนของ บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหลังจาก อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (มิสเตอร์เอดี 1-3) เดินเท้าสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านนานกว่า 3 เดือนหลังจากนั้นส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพแล้ว คืนข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนให้ชาวบ้านรับทราบปัญหาที่แท้จริง และในวันนี้ได้ระดมความคิดทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ,พัฒนาชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยลึกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาที่แท้จริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยมีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทำแผนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!