วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี 2563

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1 รหัส 63 ทุกสาขางาน และระดับชั้น ปวส.1 รหัส 63 ทุกสาขางาน ทุกกลุ่ม ทุกระบบ โดยได้สั่งการให้ตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ มีการใช้เครื่องตรวจวัดไข้ เน้นสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอร์ ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อติดตามตัว ระหว่างอยู่ในวิทยาลัยฯ เน้นให้ปฎิบัติตนตามวิถี “New Normal”

การเปิดเรียนปรับพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตนเอง เข้าสู่การเรียนในระดับช่าง ที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถในการเรียนที่ยากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดให้ผู้เข้าเรียนปรับพื้นฐานทุกคน ได้เรียนหลักสูตรระยะสั้นของแผนก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนสายช่าง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการปรับตนเองให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่ ที่มาจากหลายสถานศึกษา การเรียนรู้ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี มีวินัย โดยมีครู อาจารย์ที่ปรึกษาทุกแผนกวิชาช่างควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!