โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ยินดีต้อนรับ นักเรียนสู่รั้ว ขาว-เขียวเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563โดยนายอัครวัฒน์ อรัญญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ในโอกาสต้อนรับเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
พร้อมด้วย นายวิชัย จิตสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ด้วยตั้งจุดคัดกรองนักเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!