ผู้แทน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขันพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในการนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!