หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจ จ.เชียงใหม่ (CSR CM)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนำชัย เศรษฐพานิชสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (CSR CM) ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายศราวุธ ธรรมรังสี หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด, นายสวัสดิ์ บัวดอกตูม ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง, นางทองดี โพธิยอง ประธานศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, นายวิโรจน์ เรืองสอาด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ.เชียงใหม่, น.ส.วันทนีย์ ชวพงค์ ข้าราชการบำนาญ, นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี, นายธนากร ช่วยค้ำชู คณะกรรมการ, น.ส.สุธิดา แซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผจก.เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์, นายพิรุญ กองแปง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ, นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช รองประธาน CSR, นายสุรเชษฐ์ บุญเทน กรรมการ CSR ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

 

องค์กร ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ CSR.CM ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 รายชื่อของคณะกรรมการทั้งหมด ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ CSR.CM เกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคธุรกิจเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุน ข้อมูลของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางองค์กร ที่จะให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง CSR.CM คือ ท่านพระฤทธิชัย อภิเมธี ประธานมหาวิชชาลัยเวียงพิงค์ นายนำชัย เศรษฐพานิชสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด ประธาน CSR.CM และยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อน มีวัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการ ร่วมกันพัฒนาสังคม ชุมชนเมืองเชียงใหม่ แบบยั่งยืน

ในการประชุม มีการรายงาน กิจกรรมที่ผ่านมา และได้พูดถึง การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้านปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการฐานข้อมูล การให้บริการสังคม ของภาคธุรกิจเอกชน มอบหมายให้ นายวรพงษ์ บุญเคลือบ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู กรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การแสวงหาแหล่งทุนและการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ธัญญาภรณ์ รัตนเดชาชาญ กรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ

ร่วมกันวางแผนเปิดศูนย์ CSR.CM และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ กิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ศาลาจัตุรมุขฯ วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.39 น. ในงานก็มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พิธีฮ้องขวัญมัดมือ “เวียงพิงค์ล้านนามหาสิทธิโชค โภคทรัพย์จักรพรรดิ” ทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสามัคคี CSR.CM, มอบของช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, ทำ MOU ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงาน CSR.CM, เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และลานกาดมั่วครัวบุญฯ

การจัดตั้งมูลนิธิ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น อยู่ในขั้นตอนการออกใบรับรองเป็นมูลนิธิ โดย น.ส.สาริญา ศฤงคาร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ติดตามต่อไป

ขอเชิญชวนภาคธุรกิจ เอกชนองค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร CSR.CM ในการขับเคลื่อนและทำประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาสังคมเมืองเชียงใหม่ องค์กรใดสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่เพจ facebook “CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ” หรือโทร.090-3193992

ร่วมแสดงความคิดเห็น