ชวนมาจับจ่ายใน ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดทำโครงการ “ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกองสวัสดิการสังคมได้ประสานงานกับกลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชผัก ผลไม้ในระดับชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง 17 กลุ่ม ระดับจังหวัดลำปาง 4 กลุ่ม และเทศบาลนครลำปาง 1 กลุ่ม รวมจำนวน 22 กลุ่ม มาจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัว และผลิตภัณฑ์ชุมชน บริหารจัดการโดยใช้หลักการของการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือประชาชนจิตอาสาเป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้นำพืชผักสวนครัวมาร่วมวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ใส่ใจในสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดฯ จึงได้มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจพืชผักที่ประชาชนจะนำเข้ามาจำหน่ายก่อนทุกครั้ง โดยทำการตรวจสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอมาลีน และ สารพิษ(ยาฆ่าแมลง) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าภายในตลาดฯ มีความปลอดภัย ไร้สารเคมี และดีต่อสุขภาพ

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อพืชผักสวนครัว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ทุกเย็นวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะนำสินค้ามาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054 237 237 ต่อ 3108 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!