ตู้ปันสุขอำเภอเมืองตาก ปันน้ำใจ อย่างไม่ขาดสาย จนกว่าจนกว่าสถานการณ์ โควิดจะคลี่คลาย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก มอบหมายให้นางจันทนา พงษ์เม่น นำสิ่งของเครื่ออุปโภคบริโภคใส่เพิ่มเติม “ตู้ปันสุข” อำเภอเมืองตาก ปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ มีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ มารับสิ่งของจาก “ตู้ปันสุข” อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยอำเภอเมืองตากจะดำเนินการ “ตู้ปันสุข” ไปจนกว่าสถานการณ์ COVID – 19 จะคลี่คลาย ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น