ศสค.เชียงราย-อบต.เหมืองหม้อ เปิด สถานีปันสุข ครอบครัวไร้ทุกข์ สุขแบบวิถีพอเพียง ฝึกอาชีพระยะสั้น

ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 ที่ สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุณ ช. ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ได้ เปิดสอนการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ โดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเขียงราย มอบหมายให้นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (ศสค.ชร.) ได้เปิดสอนการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ โดยให้ผู้นำชุมชน โดยการนำของนายพจน์ ปัญญานะ กำนันตำบลเหมืองหม้อ อาสาสมัครพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้มาเรียนรู้และฝึกอาชีพการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และการรวมกลุ่มฝึกอาชีพใน “สถานีปันสุข ครอบครัวไร้ทุกข์ สุขแบบวิถีพอเพียง” และจะได้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักบุ้งในตะกร้า การปลูกผักลอยน้ำ การปลูกผักบนต้นกล้วย เพื่อเป็นอาชีพเสริมและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอบรมอาชีพ ลงพื้นที่ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อร่วมหารือวางแนวทางการดำเนินงานอบรมอาชีพตามความต้องการของคนในชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 และข้อกำหนดฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ศสค.ชร. ได้สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนต่อการฝึกอาชีพตามแนวชีวิตวิถีใหม่ New Normal ปลอดภัยไร้โควิด-19 และชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการนำไปเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!