มูลนิธิรักษ์ไทย สำรวจความต้องการความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายภูมิใจ ไกลสิทธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระดมทุนแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำโดยนางสาวอัจฉรา สงวนพงษ์ นักอาชีวบำบัดปฏิบัติการ และ อสม. เทศบาลนครลำปาง เพื่อสัมภาษณ์และสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 ราย ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ จาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ส่งมอบให้กับผู้ป่วยฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยผลจากการสัมภาษณ์และสำรวจในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยตรง โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปพิจารณาเพื่อนำกลับมาช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยฯ ในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!