จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ

ที่ประชุมในวันนี้ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบขั้นตอนผลการดำเนินงาน ITA ของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!