สาธารณสุขจังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันไข้เลือดออก

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือ ประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กรกฎาคม 2563, พบผู้ป่วย จำนวน 220 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.83 ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงรายและน่าน เมื่อเทียบกับประเทศ ลำปางอยู่ลำดับที่ 46 ของประเทศ มีผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ อำเภอเกาะคา อำเภอเมือง และ อำเภอแม่เมาะ


ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัด
ลำปาง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พบว่า ในชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายจำนวนมาก เช่น น้ำขังหลังตู้เย็น น้ำบนฝาถังน้ำ แจกัน ยางรถยนต์เก่า ถังขยะ แก้วน้ำพลาสติก กล่อง
พลาสติกใส่อาหาร กาบใบต้นไม้ ส่วนใหญ่พบบริเวณนอกบ้าน และในพื้นที่สาธารณะ จึงขอให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันการระบาด ดังนี้
1. ดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค โดยการเก็บบ้านให้ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บขยะทั้งในบ้านและนอกบ้าน เก็บแหล่งน้ำโดยปิดฝาให้มิดชิด
2. รณรงค์ Big cleaning day กำจัดขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่ ข้างถนน วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามกีฬา
3. ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหามาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญ หากสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรือมีจุดแดงๆตามลำตัว แขนและขา คลื่นไส้อาเจียน ให้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว
5. ป้องกันตนเองจากยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ่ง สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!