โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดยนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ในการนี้ฝ่ายบริหารของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!