โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสองแคววิทยาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) พร้อมกับนิเทศติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งข่าวสารภาระกิจการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ซึ่งมีนายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ ห้องเรียน ห้องสืบค้น โรงอาหาร เรือนพยาบาล และหอพักนักเรียน จากการนิเทศติดตามพบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนสองแคววิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีมาตรการแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!