ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ

เช้าวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร นายณรงค์ อ่อนสอาด แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายมณเฑียร บุญตัน และ นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาของการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำเครือข่ายผู้เข้าร่วม โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ซึ่งร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย

จากนั้น ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการสงเคราะห์ คุ้มครองป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ และการเดินทางมาในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมีฐานการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ฐานการเรียนรู้พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุคนพิการเด็กและเยาวชน และฐานการเรียนรู้หมอเมืองล้านนา การตอกเส้น ย่ำขาง อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ได้พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึง การเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอันจะก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในสถาบันวุฒิสภาอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!