คัดเลือก “ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รอบที่ 2” ประจำปี 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และนางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย นางศิรินภา บุญสม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน และครูผู้สอนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน เพื่อดำเนินการคัดเลือก “ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รอบที่ 2” ประจำปี 2563

ซึ่งทางคุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือก ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศส ของพระองค์ท่านในการพัฒนาศักยภาพ แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการศึกษาของชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!