กรมพลศึกษา ระดมวิทยากรทบทวนหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา

กรมพลศึกษาระดมวิทยากรทบทวนหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬากรมพลศึกษา โดยมี นางสาวสโรชา สุทธิจิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา พร้อมคณะวิทยากรด้านผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษา ร่วมด้วย ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาร่วมกัน ระหว่างกรมพลศึกษาและวิทยากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลากรด้านผู้ฝึกสอนกีฬาของกรมพลศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำงานของวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 57 คน อาทิ รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, นายกมล ตันกิมหงษ์, ดร.ธงชาติ พู่เจริญ, ผศ.ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ, ดร.อมรทัตต์ อัคคะพู เข้าร่วมสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!