(มีคลิป) คณะสงฆ์ จ.แพร่ กว่า 500 รูป ประกอบพิธีสามีจิกรรมตามประเพณีสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา เวลา 14.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 คณะสงฆ์ จ.แพร่ นำโดยพระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ ประกอบพิธีสามีจิกรรมคารวะพระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว อายุ 90 พรรษา 63 หลังจากนั้นได้เดินทางมาที่พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จแพร่ คณะสงฆ์จ.แพร่ ประมาณ 500 รูป ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระ และพระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อเป็นการขออมาโทษและให้อภัยต่อกัน ตามประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์จ.แพร่ ที่ได้กระทำสืบต่อกันมาในเทศกาลวันเข้าพรรษา คือหลังจากวันเข้าพรรษา คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดจะมาร่วมทำสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระ และเจ้าคณะจ.แพร่

การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น