พ่อเมืองเชียงใหม่ ! รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากแสนคำเทอร์เรส เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำโดย Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องดึงหลังพร้อมเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฝึกยืนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา (CG) ในการปฏิบัติงาน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดบริการมาแล้วตั้งแต่ ปี 2559 รวมระยะเวลา 4 ปี เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ โดยให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความยากลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการรักษาและฟื้นฟูที่ถูกต้อง เหมาะสม และทำให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ลดความพิการและลดภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ปัจจุบันมีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยทั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะมีเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด และอาสาสมัคร CG เข้ามาประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม นำเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดเข้ามาช่วยบริการทุกอาทิตย์ และออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน รวมถึงร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนรวมใจ นำงบประมาณดำเนินการภายในศูนย์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่อีกด้วย

ด้านคุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมของศูนย์ฯ จึงได้รวบรวมเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และกิจกรรมทางการกุศลต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ กิจกรรมดนตรีการกุศล ณ ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส เพื่อระดมทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกองทุนรวมใจ และสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์ให้มีความสะดวกสบาย และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องดึงหลังพร้อมเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฝึกยืนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 6 ตัว และหวังว่าเครื่องมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!