กาชาดเชียงใหม่ ส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันในพื้นที่ อำเภอสันทราย

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านเรือนตามโครงการ “บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563 ให้กับ นางสาวละออ สุวรรณ บ้านเลขที่ 201 บ้านหนองเต่าคำใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย ทั้งนี้ นางวิยะดา นราดิศร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย, นางวารีญา แสนศรี ธมิกานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องประชาชนให้การต้อนรับ

โครงการ “บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอสันทราย ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย โดยเป็นโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง

กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่และสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสันทราย พิจารณาราษฎรผู้ยากไร้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 1 หลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แสนบาท และออกแบบก่อสร้างบ้านจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ การสนับสนุนด้านแรงงานจากราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 รวมทั้งการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตกุศลในพื้นที่ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านเรือนให้มีความสวยงามน่าอยู่อาศัย จนสำเร็จเสร็จสิ้น และทำพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้กับนางสาวละออ สุวรรณ พร้อมทั้งครอบครัว สร้างความปิติยินดีให้กับนางสาวละออ สุวรรณ พร้อมครอบครัว รวมทั้งชาวบ้านบ้านหนองเต่าคำใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!