ตำรวจแพร่ฝึกอบรมป้องกันอาชญากรรมผู้นำหมู่บ้านชุมชน และประชาชน รวมอบรม 455 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด พันตำรวจเอก นิคม เครือนพรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนเข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 455 คน

พ.ต.อ.นิคมฯ กล่าวรายงานว่าการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้จัดขึ้นเพื่อ แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในระดับท้องถิ่น ให้เข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย ในการมีส่วน ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองและการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเครือข่ายเป็นพลังของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของรัฐบาลและ หน่วยงานของรัฐ

ทางด้าน พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า วันนี้ เป็นการอบรม มีผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 455 คน เพื่อทำหน้าที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองในทุกด้าน โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อสร้างหมู่บ้านท้องถิ่นให้มีความสงบ เรียบร้อย เข้มแข็ง สามัคคี และเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งปลุกสำนึก รักบ้านเกิด ของกลุ่มคนทำงาน ที่ได้ทำงานต่างท้องที่ให้กลับบ้านเกิด มาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ท้องถิ่น โดยการนำเสนอประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติอันสวยงาม และสินค้าชุมชน สร้าง รายได้ และเศรษฐกิจในหมู่บ้านท้องถิ่น อันจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชญากรรมในพื้นที่ก็จะลดลงด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!