ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่น

เชียงใหม่ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 210 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดต่อไป

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการป้องกันแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน ว่า จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะพ้นช่วงสถานการณ์ไปแล้ว ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผน และกำหนดมาตรการ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่างเร่งด่วน โดยให้จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางต้องเข้าไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยทหาร ต้องทำงานร่วมกัน ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน รวมถึงให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด รวมถึง แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการจัดระเบียบการเผาให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 210 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ภาคีสนับสนุนวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ภาคประชาสังคมเชียงใหม่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายในการทํางานร่วมกันเพื่อลดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพ ของ องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!