กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมรอยัลปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวของกองบิน ๔๑ เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพล และครอบครัวของกองบิน ๔๑ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกำลังพลและครอบครัวกับประชาชนภายในพื้นที่ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!