ผศ.เสาวนีย์ ใจลักษณ์ นำเสนอผลการประเมิน แก่ผู้บริหารวิทยาเขต ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ผศ.เสาวนีย์ ใจลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ นำเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารวิทยาเขตด้วยวาจา พระวิมลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังสรุปการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!