ด่วน ! บ.วิทยุการบินฯ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีพนักงานเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดระยองและเข้าพักโรงแรมเดียวกันกับทหารอียิปต์

นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนําเสนอข่าว กรณีพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได้เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ โรงแรมดีวารี จังหวัดระยอง ซึ่ง เป็นสถานที่เดียวกับคณะทหารจากประเทศอียิปต์ และพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 นั้น ขอนําเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม Time Line ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พนักงานของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ จังหวัดระยอง และได้เข้าพัก ณ โรงแรมดีวารี (ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563) โดยระหว่างการเข้าพัก ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 มีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พนักงานและครอบครัวเดินทางกลับจากจังหวัดระยองมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถยนต์ส่วนตัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 พนักงานและครอบครัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านพัก โดยไม่มีการเดินทางไปสถานที่อื่น ๆ แต่อย่างใด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พนักงานมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ตามปกติ เมื่อรับทราบข่าวการติดเชื้อของทหารจากประเทศอียิปต์จากสื่อ ทําให้ทราบว่าตนเองนั้นเข้าพักโรงแรมเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พักคนละชั้น กับคณะนายทหารดังกล่าว (โดยพนักงานพักชั้นที่ 5) จากนั้นจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. และได้รับสั่งการให้หยุดปฏิบัติงานทันที

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บวท. ได้ติดต่อไปยัง นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้านโรคระบาด ได้รับคําแนะนําว่า การนับระยะการ Quarantine นั้น ให้นับหลังจากวันกลับมา ซึ่งพนักงานเดินทางกลับมาถึงจังหวัด เชียงใหม่ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จึงนับวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 1 ของการเริ่มกักตัว ในระยะเวลา 14 วัน

สําหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามคําแนะนําของสาธารณสุข คือใน ระยะเวลา 5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ และทางสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานให้สาธารณสุขในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ติดต่อไปยังพนักงาน โดยสาธารณสุขได้แนะนําให้พนักงานและครอบครัวกักตัวที่บ้านเป็น Home Quarantine และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปตรวจเยี่ยมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติพันธ์ แจ้งว่า กลุ่มพนักงานที่เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานคนนี้นั้น ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ยังไม่ต้องรับการตรวจ

สําหรับการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้

1. ทําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสํานักงานทั้งหมดทุกห้อง และติดตั้งเสปรย์พ่นอัติโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบบ เดียวกับที่ใช้งานในโรงพยาบาลโดยติดตั้งใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการที่พนักงานนั่งทํางานตลอด 24 ชั่วโมง

2. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในเวลาปกติ (Day Work) กลับบ้านและปฏิบัติงานแบบ Work Form Home (WFH) จนกว่าจะได้รับผลการตรวจหาเชื้อจาก โรงพยาบาลของพนักงานที่ กลับจากจังหวัดระยอง

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สําหรับ พนักงานใช้งานทุกจุด โดยใช้ผลิตภันฑ์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล

4. ประสานงานกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เพื่ออํานวยความสะดวกและดูแลพนักงานกรณีมี ความจําเป็นใด ๆ

5. ให้พนักงานที่เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานที่กลับจากจังหวัดระยอง หยุดปฏิบัติงาน และ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ ห้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เวลา 06.30 น. ก่อนมีการผลัดเปลี่ยนเวร

2. พนักงานและครอบครัว เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ซึ่งมีแล็ปที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ในเวลา 09.00 น. โดยเป็นการตรวจแบบ Drive Trough ซึ่งจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บวท. ยืนยันว่าจะดําเนินการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันและควบคุมโรคของ สาธารณสุข ตลอดจนติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด เพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ในขณะเดียวกัน บวท. มีความพร้อมให้บริการการเดินอากาศตามมาตรฐาน ICAO อย่างประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของ ทุกเที่ยวบิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!